Regulamin

Regulamin sklepu internetowego PROFESSIONALFITNESSFOOD.pl

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego professionalfitnessfood.pl jest firma
PROFESSIONAL FITNESS FOOD Ewelina Belczyńska z siedzibą w Toruniu przy ul. Końcowej 10 lok. 41 NIP: 4660411616. Adres poczty elektronicznej: biuro@professionalfitnessfood.pl, numer telefonu: +48 516 456 516 (dalej jako “Sprzedawca”).

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego

Postanowienia ogólne

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług professionalfitnessfood.pl w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.

2. Klient korzystający z Usług lub Produktów professionalfitnessfood.pl zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Aby skorzystać z Serwisu Internetowego professionalfitnessfood.pl Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki: posiadać dostęp do internetu, posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, posiadać przeglądarkę internetową akceptującą pliki Cookie, obsługującą skrypty Java Script oraz akceptującą okienka wyskakujące typu „pop-up”.

4. Regulamin określa warunki i zasady: świadczenia Usług professionalfitnessfood.pl na rzecz Klienta, sprzedaży Produktów professionalfitnessfood.pl, realizacji płatności za Produkty professionalfitnessfood.pl.

5. Niniejszy regulamin należy rozumieć jako wiążący wzorzec umowy w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 384 pkt. 2 i 4 Kodeksu Cywilnego.

6. Klient jest zobowiązany podać professionalfitnessfood.pl prawdziwe i poprawne dane niezbędne do realizacji Usług lub sprzedaży Produktów professionalfitnessfood.pl.

7. W sytuacji jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien skonsultować z lekarzem możliwość skorzystania z Produktów professionalfitnessfood.pl przed złożeniem zamówienia poprzez serwis professionalfitnessfood.pl.

II. Usługi i produkty dostępne w serwisie professionalfitnessfood.pl

1. Usługi professionalfitnessfood.pl są świadczone drogą elektroniczną za pomocą Serwisu Internetowego. W ich skład wchodzą: możliwość składania zamówień za pomocą formularza zamówienia, a także kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie. Usługi te są świadczone nieodpłatnie.

2. Umowa o świadczenie usługi o której mowa w pkt. 1 zawierana jest z Klientem na czas określony rozpoczynający się w momencie przystąpienia Klienta do wypełnienia formularza zamówienia, a ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania ostatniego dziennego zestawu diety przewidzianego według zamówionej usługi.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększania i modyfikacji oferty dostępnych produktów, co nie powoduje zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Ceny Produktów podane na stronie Serwisu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena zawiera otrzymanie diety w formie cateringu przez określony czas zawarty w opisie Produktu, a także dostawę pod wskazany adres.

III. Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi

1. W celu zakupu Produktów lub zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez professionalfitnessfood.pl na rzecz Klienta, Klient powinien: zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować, złożyć zamówienie, po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i przyjęcia go przez Sprzedawcę do realizacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Klient jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu od chwili złożenia zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera i wskazuje Produkt spośród oferowanych przez Sprzedawcę, termin rozpoczęcia dostawy, adres dostawy, imię i nazwisko klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, opcjonalnie godzinę dostarczenia Produktu.

4. W przypadku, gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób niejasne – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia danych.

5. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przesyła Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie Potwierdzenie Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy.

6. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do treści zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w określonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia. Po wyżej wymienionym terminie istnieje możliwość dokonania zmian w zamówieniu w zakresie i terminie określonym w pkt. 7.11.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz
2) przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w postaci wiadomości „Potwierdzenie zamówienia”.

8. Klient jest uprawniony zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu ze Sprzedawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji, pod warunkiem, że uczyni to przed zawarciem umowy i rozpoczęciem realizacji zamówienia.

9. W przypadku, gdy Klient ma uwagi lub zastrzeżenia do treści postanowień Regulaminu i chciałby je określić w inny sposób powinien wstrzymać się ze złożeniem zamówienia i skierować na adres poczty elektronicznej: biuro@professionalfitnessfood.pl propozycję modyfikacji określonych postanowień regulaminu. Nie dotyczy to jednak przedmiotu działalności Sprzedawcy oraz ceny za Produkty. Sprzedawca po przeanalizowaniu propozycji Klienta, skontaktuje się z nim z informacją o możliwości wprowadzenia zmian lub braku takiej możliwości.

IV. Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi

1. Dostawa produktów professionalfitnessfood.pl dostępna jest na obszarze powiatu Toruńskiego i miasta Toruń..

2. W przypadku, gdy istnieje techniczna możliwość zrealizowania dostawy pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się poza strefą bezpłatnych dostaw, Sprzedawca poinformuje Klienta o dodatkowej opłacie za taką dostawę.

3. Zamówienie złożone przez Klienta oraz przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę do godziny 8:00 w dniach od poniedziałku do piątku jest realizowane od kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia zamówienia. Zamówienia złożone oraz przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę po godzinie 8:00 w dniach od poniedziałku do soboty oraz w niedzielę jest realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi możliwości wcześniejszego rozpoczęcia realizacji zamówienia (tj. dostawy produktów), jeżeli będzie miał taką możliwość techniczną.

5. Dostawy produktów odbywają się od poniedziałku do piątku.

6. Dostawa jest realizowana w godzinach porannych (do godziny 9:00) w Dni Robocze. Klient ma prawo podać preferowane ramy czasowe dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw również poza wskazanymi przez Klienta preferowanymi ramami czasowymi.

7. W przypadku nieodebrania Produktu z winy klienta (np. brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru produktu w ustalonym miejscu dostawy, błędnie podany adres dostawy) – produkt uważa się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu należności oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Sprzedawca dokumentuje pozostawienie produktu poprzez wykonanie zdjęcia.

9. W przypadku niedostarczenia produktu z winy WygodnaDieta.pl, WygodnaDieta.pl zobowiązuje się: dostarczyć produkt pod inny wskazany przez klienta adres (jeżeli leży to w możliwościach technicznych WygodnaDieta.pl) lub zrealizować ten produkt w innym uzgodnionym z klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.

10. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy produkty dostarczane są w godzinach porannych w dniu poprzedzającym taki dzień.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw produktów. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu Dostaw w Zamówieniu

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia w okresie świątecznym. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.

13. Sprzedawca zastrzega, że w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówienia będzie niemożliwa w określonym przez Klienta terminie, ustali z Klientem nowy termin realizacji zamówienia.

V. Reklamacje

1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Diety należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątek stanowi reklamacja dotycząca niezrealizowania dostawy. W przypadku niezrealizowania dostawy reklamację należy złożyć do godziny 12:00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.

2. Reklamacja może zostać złożona: a. telefonicznie na numer kontaktowy wskazany w Serwisie Internetowym b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@professionalftinessfood.pl c. pisemnie na adres: ul. Końcowa 10 lok. 41, 87-100 Toruń.

. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres dostawy, adres poczty elektronicznej używany do kontaktu z professionalftitnessfood.pl, opis zdarzenia reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1, reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta.

Polityka Prywatności:

Przez używanie Strony professionalfitnessfood.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony professionalfitnessfood.pl. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub innym urządzeniu podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Wygodnadieta.pl używa ciasteczek do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób są używane nasze strony i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Korzystając ze Strony Wygodnadieta.pl możesz otrzymywać ciasteczka podmiotów trzecich z nami współpracujących, takich jak np.: Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych podmiotów trzecich z nami współpracujących. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Nie wiąże się to z ograniczeniem funkcjonalności serwisu professionalftinessfood.pl.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Tobą, a tym samym jest konieczne do realizacji Twojego zamówienia. Są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres dostawy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług professionalfitnessfood.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.